Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá
4/24/2012 11:49:27 AM

Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

 

CHÍNH PHỦ


- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

 

 

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất; giao đất, cho thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và gia hạn sử dụng đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đất đai.

2. Người sử dụng đất và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng đất.

 

CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


Điều 3. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm:

a) Xác định diện tích đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, trong đó làm rõ diện tích đất lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất khu bảo tồn thiên nhiên;
b) Xác định diện tích đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, trong đó làm rõ diện tích đất quốc phòng, đất an ninh, đất đô thị, đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại, đất khu công nghiệp, đất phát triển hạ tầng có tầm quan trọng quốc gia, đất di tích danh thắng;
c) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;
d) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.


2. Chính phủ trình Quốc hội quyết định các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.


Điều 4. Nội dung quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh

1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm:

a) Xác định cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn tỉnh đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;
b) Xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, bao gồm: đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung; đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp cấp tỉnh; đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh; đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại; đất cho hoạt động khoáng sản; đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa do tỉnh quản lý; đất di tích danh thắng, đất khu du lịch;
c) Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của tỉnh;
d) Xác định diện tích đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng;
đ) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;
e) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.


2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Chính phủ xét duyệt các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.


Điều 5. Nội dung quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện

1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm:

a) Xác định cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn huyện đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh;
b) Xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của cấp huyện, bao gồm: đất nuôi trồng thủy sản không tập trung; đất làm muối; đất khu dân cư nông thôn; đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp cấp huyện; đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại; đất cơ sở sản xuất kinh doanh; đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ; đất phát triển hạ tầng cấp huyện; đất có mặt nước chuyên dùng; đất nghĩa trang, nghĩa địa do huyện quản lý;
c) Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của huyện;
d) Xác định diện tích đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng;
đ) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện;
e) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.


2. Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.


Điều 6. Nội dung quy hoạch sử dụng đất của cấp xã

1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp xã bao gồm:

a) Xác định diện tích các loại đất trên địa bàn xã đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện;
b) Xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của xã, bao gồm: đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất nông nghiệp khác; đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của xã; đất nghĩa trang, nghĩa địa do xã quản lý; đất sông, suối; đất phát triển hạ tầng của xã và đất phi nông nghiệp khác;
c) Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của xã;
d) Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã;
đ) Giải pháp để thực hiện quy hoạch sử dụng đất.


2. Ủy ban nhân dân xã trình Ủy ban nhân dân huyện xét duyệt các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

 

 

 

 

where can you buy the abortion pill

on line abortion pill abortion pill buy abortion pill

abortion pill prescription

abortion pill online purchase abortion pill abortion pill prescription

where can i buy abortion pills

order abortion pill buy abortion pill online buy the abortion pill online

viagra kaufen

natural viagra generic viagra without prescription cheap viagra without prescription

kamagra prescription buy

mail order kamagra without prescription http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use how does kamagra work

get kamagra jelly

buy kamagra jelly las vegas kamagra jelly female kamagra jelly

generic amoxil

generic amoxil buy amoxicillin las vegas amoxicillin without prescription

get thyroxine avoid prescription

how does thyroxine work synthroid buy cheap thyroxine online uk

laxative uk

fedex generic bisacodyl laxative buy laxative

buy cheap ampicillin online uk

mail order ampicillin http://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations principen uk

buy clarithromycin online

clarithromycin reviews http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 clarithromycin online

ciprofloxacin online

fedex generic cipro ciprofloxacin natural ciprofloxacin alternatives

buy clindamycin online safe

fedex generic clindamycin buy clindamycin las vegas buy clindamycin online

buy dexamethasone online

buy dexone online dexamethasone dexone prescription

Cefadroxil without prescription

how to use duricef buy duricef online female free sample Cefadroxil

alternative to vantin

cefpodoxime dosage http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 generic vantin

generic cefuroxime online

fedex generic ceftin female free sample ceftin generic cefuroxime

order abortion pill online

abortion pill online purchase http://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 buy abortion pills online

buy cheap keflex online uk

keflex without prescription http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 get keflex avoid prescription

buy chloromycetin online

buy chloramphenicol online a href chloramphenicol women does chloramphenicol work

abortion pill prescription

buy abortion pill where to buy abortion pills online pill for abortion online

generic clavulanate

buy cheap clavulanate online uk http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 clavulanate dosage