Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
5/5/2012 11:01:42 AM

BỘ TÀI CHÍNH

--------


CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


 

 

Số: 23/2012/TT-BTC                                             Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

 

   

THÔNG TƯ

 

HƯNG DẪN CH ĐỘ THU, NP VÀ QUN LÝ SỬ DNG L PHÍ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOCH

 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

 

Căn cứ Pháp lệnh Phí lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 Nghị định số 24/2006/NĐ-CP

ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí lệ phí;

 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lp, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị;

 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy đnh chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu t chức của Bộ Tài chính;

 

Sau khi ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 2074/BXD-KTXD ngày 02/12/2011, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng l phí cấp giấy phép quy hoạch như sau:

 

Điều 1. Đối tượng nộp l phí và cơ quan thu l phí

 

1. Đối tượng nộp l phí

 

Tổ chức, nhân được cơ quan nhà nước thm quyền cấp Giấy phép quy hoạch thì phải nộp l phí cấp giấy phép quy hoạch theo hướng dẫn tại Thông tư này.

 

2. Cơ quan thu lệ phí

 

Các quan nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân cp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, th xã, quận, huyện khi cấp giấy phép quy hoạch nhiệm vụ t chức thu, nộp, quản lý sử dụng l phí cấp giấy phép quy hoạch theo hướng dẫn tại Thông này.

 

Điều 2. Mức thu l phí


 

1. Mức thu l phí cấp giy phép quy hoạch: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)/01 giấy phép.

 

2. Lệ phí cp giấy phép quy hoạch thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).

 

Điều 3. Tổ chức thu, nộp và quản lý sử dụng

 

1. Lệ phí cp giấy phép quy hoạch khoản thu thuộc ngân sách nhà c.

 

2. Cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch trách nhim đăng ký, kê khai nộp l phí vào ngân sách nhà nước theo quy đnh tại Thông số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông số

63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 ca B Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật v phí l phí.

 

3. Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 10% (mười phần trăm) trên tổng số tiền l phí thực thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho việc thu l phí cấp giy phép quy hoạch theo ni dung tại Thông số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002

Thông số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sa đổi, bổ sung Thông số 63/2002/TT- BTC ngày 24/7/2002 ca B Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật v

phí l phí.

 

Số còn lại (90%) phải np vào ngân sách nhà c theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành.

 

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

 

1. Thông này hiệu lực thi hành kể t ngày 02/4/2012.

 

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, np, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu l phí không hướng dẫn tại Thông này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông số

63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sa đổi, bổ sung Thông số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của B Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí l phí; Thông số 28/2011/TT-BTC ngày

28/2/2011 của B Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Nghị định số

106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

 

3. Tổ chức, nhân thuc đối tượng nộp l phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, nhân phn ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hi;

- Văn phòng Ch tịch nước;

- Viện Kim sát nhân dân ti cao;

- Tòa án nhân dân ti cao;

- Kim toán nhà nước;

- Các Bộ, quan ngang B, quan thuc Chính ph;

- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương v phòng, chống tham nhũng;

- quan Trung ương ca các đoàn thể;

- Công báo;

- Cc kim tra văn bản (Bộ pháp);

- U ban nhân dân, S Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đơn v thuộc Bộ Tài chính;

- Website Chính ph;

- Website B Tài chính;

- Lưu VT, CST (CST 5).

 

KT. B TRƯỞNG
TH TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

where can you buy the abortion pill

on line abortion pill order abortion pill online buy abortion pill

abortion pill prescription

abortion pill online purchase http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 abortion pill prescription

where can i buy abortion pills

order abortion pill abortion pill buy the abortion pill online

viagra kaufen

natural viagra viagra online cheap viagra without prescription

kamagra prescription buy

mail order kamagra without prescription http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use how does kamagra work

get kamagra jelly

buy kamagra jelly las vegas kamagra jelly sale female kamagra jelly

generic amoxil

generic amoxil amoxicillin amoxicillin without prescription

get thyroxine avoid prescription

how does thyroxine work female free sample synthroid buy cheap thyroxine online uk

laxative uk

fedex generic bisacodyl laxative buy laxative

buy cheap ampicillin online uk

mail order ampicillin ampicillin principen uk

buy clarithromycin online

clarithromycin reviews discount clarithromycin clarithromycin online

ciprofloxacin online

fedex generic cipro ciprofloxacin natural ciprofloxacin alternatives

buy clindamycin online safe

fedex generic clindamycin clindamycin buy clindamycin online

buy dexamethasone online

buy dexone online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 dexone prescription

Cefadroxil without prescription

how to use duricef http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 female free sample Cefadroxil

alternative to vantin

cefpodoxime dosage cheap vantin generic vantin

generic cefuroxime online

fedex generic ceftin cefuroxime generic cefuroxime

order abortion pill online

abortion pill online purchase online purchase abortion pill buy abortion pills online

buy cheap keflex online uk

keflex without prescription http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 get keflex avoid prescription

buy chloromycetin online

buy chloramphenicol online a href free chloramphenicol sample women does chloramphenicol work

abortion pill prescription

buy abortion pill http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 pill for abortion online

generic clavulanate

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate dosage